فیلم Der Deutsche (آلمانی) اولین ساخته ی علی لیمونادی در سال 1966 ایست که به جنبه های انتقادی فضای بعد از جنگ جهانی دوم در اجتماع آلمان می پردازد. این فیلم در فستیوال فیلم های کوتاه در برلین سال 1967 به نمایش گذاشته شد


Der Deutch was the first film made by Ali Limonadi in 1966. In this film he looked at the negative aspects of atmosphere existed in the post world war-II, in Germany. This film was chosen and screened at Berlin Short Films Festival in 1967.

Ali Limonadi© Copyright 2013, Design: Dgtizer.com