فیلم فارغ التحصیلی او ِDAS ABONNMENT ( آبونمان ) است که نقش مخرب رسانه های آن زمان آلمان که در کنترل موسسه Axcel Springer بود را هدف گرفت. این فیلم در

سینمایی Oliver Platz دو شنبه ها در چارچوب فیلم های نسل جوان به نمایش گذاشته شد.

هنرپیشه نقش اول زن این فیلم Gudrun Ensselin بود که با نام مستعار Rosa Enselin در این فیلم بازی می کرد. او دو سال بعد در پی جنبش دانشجویی به گروه Bader Meinhoffبادرمانیهوف پیوست که با دولت آلمان به ستیز می پرداختند.او پس از مدتی به همراه گروه بادر ماینهوف دستگیر و به زندان افتاد.پیش از اینکه در زندان خودکشی کند ژان پل سارتر نویسنده معروف فرانسوی با او و گروه بادر ماینهوف در زندان ملاقات کرد.گروه بادر ماینهوف هر سه در یک روز در زندان خودکشی کردند. کپی اصلی این فیلم در موزه Historisches Museum شهر فرانکفورت نگه داری می شود.

دومین فیلم Der Deutsche (آلمانی) نام دارد که به جنبه های انتقادی فضای بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان می پرداخت

علی لیمونادی در سال 1967 استودیو سینه گرافیک را در برلین پایتخت امروز آلمان تاسیس کردو سپس از سال 1968 استودیو سینه گرافیک فعالیت خود را در زمینه فیلم های مستند و تبلیغاتی همزمان در تهران و برلین ادامه داد که تا پایان سال 1978 انواع فیلم های مستند وتبلیغاتی ،که برای آن زمان ایران کارهای پیشرفته ای بود ،تهیه نمود

علی لیمونادی از آوریل 1979 پس از انقلاب در ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در همان سال با تاسیس استودیو سینه گرافیک لوس آنجلس جهت تولید اولین برنامه تلویزیونی فارسی زبانIRTV اقدام کرد که به علت گروگانگیری و حمله عده ای آمریکایی به تظاهرات ایرانی ها ، کانال طرف قرارداد در آن روزهابه این برنامه اجازه پخش نداد.

From 1962 till 1968 he studied Film Directing and Cinematography at the University of Fine Arts, Berlin (Universitat der Kunst HFBK Berlin).

Der Deutch was the first film made by Ali Limonadi in 1966. In this film he looked at the negative aspects of atmosphere existed in the post world war-II, in Germany. This film was chosen and screened at Berlin Short Films Festival in 1967.

His second movie, Das Abonnement (The subscription) explored and criticized the destructive effects of Mass Media in Germany, and specifically targeted the Axcel Springer Networks that owned and controlled most of the Germany’s main stream media at that time. Limonadi made this film as his master degree thesis which he received in 1968 from the University of Fine Arts, Berlin.

Abonnement was recognized as one of the best films in the New Generation Genre and was shown at the Oliver Platz Movie Theatre, every Monday for several months at 1967.

Gudrun Ensselin, then a PHD student of Philosophy at Free University, played the leading role in Abonnement as Rosa Ensselin. Two years later, following the rise of student movements in Germany, Gudrun joined the infamous Bader Meinhoff Group that at the time was the most anti-government group in Germany. After joining this group, Gudrun Ensselin was arrested and imprisoned along with other members of Bader Meinhoff Group. Jean Paul Sartre, the famous French philosopher and writer, has visited Gudrun Ensselin and other members of Bader Meinhoff before Gurdun committed suicide in prison along with other main members i.e. Bader, Meinhoff who committed suicide on the same day in prison of the German government in Stutgard.

The original copy of Abonnement is now kept as a historic documentary in the Historic Museum of Frankfurt (Historiches Museum), Germany.

In April of 1979, after the Islamic Revolution took place in Iran, Ali Limonadi left his country for the second time and immigrated to the USA. In the same year, he established Studio Cinegraphic branch in Los Angeles with the goal to produce the first ever Farsi-speaking Iranian Television programs (IRTV) to be aired from outside of Iran. This was unfortunately, delayed due to the hostage crisis of November 1979 as the result of which, Channel 18, Los Angeles, the station that contracted to air IRTV program from its antenna, refused to broadcast IRTV program due to the existing unfavorable public opinion against the Iranians in the USA where several attacks on the Iranian businesses and demonstrations took place. Broadcasting of IRTV was delayed until March 1981.

BROADCASTING OF THE FIRST IRANIAN TELEVISION PROGRAM FROM OUTSIDE OF IRAN

IRTV, the first Iranian Television Programs, ever broadcasting regular TV programs in Farsi language from outside of Iran, was aired on March 15, 1981, after 444 days of the hostage crisis ended.

Ali Limonadi© Copyright 2013, Design: Dgtizer.com